Референтен лихвен процент

1. Цел и значение на референтните лихвени проценти (РЛП)

Референтните лихвени проценти – известни също като бенчмаркове за лихвени проценти или просто референтни лихвени проценти – са редовно актуализирани лихвени проценти, които са публично достъпни. . Те са полезна като основа за всички видове финансови договори и други по-сложни финансови транзакции. Референтните лихвени проценти се изчисляват от независим орган, най-често за да отразят разходите за заемане на пари на различни пазари. Референтните лихвени проценти играят ключова роля във финансовата система и икономиката като цяло.

Като се има предвид икономическото значение на референтните лихвени проценти, от решаващо значение е тяхната надеждност да бъде гарантирана от стабилни управленски структури и прозрачни методологии.

2. Приложим референтен лихвен процент за Смарт Факторинг ЕООД

Смарт Факторинг ЕООД (Компанията) предоставя финансиране на своите клиенти при фиксиран или плаващ лихвен процент. Видът на прилагания лихвен процент се базира на спецификата и структурата на продукта.

2.1. Видове референтни лихвени проценти

2.1.1. Фиксиран лихвен процент

Фиксираният лихвен процент се определя към датата на подписване на договора и остава непроменен за целия срок на договора на финансиране.

2.1.2. Плаващ лихвен процент

Плаващият лихвен процент е комбинация от референтен лихвен процент и фиксирана надбавка, който е различна за всеки продукт.

Фиксираната надбавка е изрично посочена в договора на клиента и остава непроменен през целия период на договора.

Референтният лихвен процент е основата за изчисляване на плаващия лихвен процент.

Смарт Факторинг ЕООД прилага 1M EURIBOR (EURIBOR е съкращение от Euro Interbank Offered Rate) като референтен лихвен процент за финансиране, предоставено в лева и евро.

Смарт Факторинг ЕООД прилага 1M LIBOR USD (LIBOR е съкращение от London Interbank Offered Rate) като референтен лихвен процент за финансиране, предоставено в щатски долари.

Видът на прилагания РЛП е изрично посочен в договора на клиента.

EURIBOR е пазарен референтен лихвен процент, изчислен за няколко падежа (една седмица и един, три, шест и дванадесет месеца). Администрира се от Европейския институт за парични пазари (EMMI).

Лихвените проценти на Euribor се основават на средните лихвени проценти, при които голяма група европейски банки заемат средства една от друга. Ставките на Euribor се считат за най-важните референтни лихвени проценти на европейския паричен пазар. . Лихвените проценти осигуряват основата за цената и лихвените проценти на всички видове финансови продукти като лихвени суапове, лихвени фючърси, спестовни сметки и ипотеки. Това е точната причина, поради която много професионалисти, както и физически лица, наблюдават интензивно развитието на Euribor.

Лихвеният процент LIBOR в щатски долари е средният междубанков лихвен процент, при който голям брой банки на лондонския паричен пазар са готови да си отпускат заеми един на друг, деноминирани в щатски долари. Лихвеният процент LIBOR в щатски долари (USD) се предлага в седем падежа, от овърнайт до 12 месеца.

2.2. Периодичност на актуализацията

Нивото от 1 M Euribor се променя автоматично на всяка първа дата на всеки месец. Прилаганият референтен индекс е равен на публикувания на интернет страницата на Европейския институт за паричния пазар http://www.euribor-ebf.eu/euribor-org/euribor-rates.html или www.euribor-rates.eu. Нивото на индекса е наличното (публикувано) два работни дни преди 1-во число на всеки месец.

Нивото от 1 млн. USD Libor се променя автоматично на всяка първа дата на всеки месец. Прилаганият референтен индекс е равен на публикувания на интернет страницата на Worldwide interest rates and economic indicators (global-rates.com). Нивото на индекса е наличното (публикувано) два работни дни преди 1-во число на всеки месец.

1 M Euribor и 1 M USD Libor могат да бъдат положителна или отрицателна стойност.

Компанията уведомява клиентите си за промяна на нивото на прилагания РЛП не по-късно от 1 работен ден преди влизането в сила на актуализираното ниво. Очакваната промяна е публикувана на интернет страницата на компанията.

3. Дефиниция на фиксираната надбавка, прилагана в структурата на плаващите лихвени проценти от Смарт Факторинг ЕООД

Прилаганата фиксирана надбавка отразява склонността към риск и бизнес стратегиите на компаниите, включително рентабилността и перспективата за риска. Той е свързан с характеристиките на факторинг продукта и отчита конкуренцията и преобладаващите пазарни условия.

Фиксираният спред може да бъде базиран на тип портфейл и продукт или да бъде определен индивидуално, като се вземат предвид видът клиент, кредитното качество и рискът на клиента, когато е уместно.

Компанията взема предвид и отразява при ценообразуването на продуктите за факторинг всички съответни разходи, включително:

4. Значителна промяна или липса на референтен лихвен процент

В случай, че даден индекс или индикатор, използван за референтен лихвен процент, се промени значително или изчисляването му бъде спряно, плаващият лихвен процент по активните договори ще се основава на друг публично достъпен и прозрачен индекс. Преходът към новия РЛП ще бъде направен по такъв начин, че общият лихвен процент, приложен по договора за факторинг, да остане непроменен към датата на замяната.

Датата на замяната е датата на следващата промяна на референтния лихвен процент съгласно подписания договор.

Компанията уведомява своите клиенти за прехода към нов референтен лихвен процент преди въвеждането на промяната. Очакваната промяна е публикувана на интернет страницата на компанията.

 

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.